Skip directly to search Skip directly to A to Z list Skip directly to page options Skip directly to site content

Volume 10, Number 10—October 2004

Research

Laboratory Diagnosis of Four Recent Sporadic Cases of Community-acquired SARS, Guangdong Province, China

Guodong Liang*, Qiuxia Chen†, Jianguo Xu*, Yufei Liu‡, Wilina Lim§, J.S.M. Peiris¶, Larry J. Anderson#Comments to Author , Li Ruan*, Hui Li†, Biao Kan*, Biao Di‡, Peter Cheng§, K.H. Chan¶, Dean D. Erdman#, Shuyan Gu*, Xinge Yan†, Weili Liang*, Duanhua Zhou‡, Lia Haynes#, Shumin Duan*, Xin Zhang†, Han Zheng*, Yang Gao‡, Suxiang Tong#, Guoliang Hu*, Ling Fang†, Pengzhe Qin‡, Ying Deng*, and SARS Diagnosis Working Group
Author affiliations: *Chinese Center for Disease Control and Prevention, Beijing, People’s Republic of China; †Center for Disease Control and Prevention of Guangdong Province, Guangzhou, People’s Republic of China; ‡Center for Disease Control and Prevention of Guangzhou, Guangzhou, People’s Republic of China; §Hong Kong Department of Health, Hong Kong Special Administrative Region, People’s Republic of China; ¶Queen Mary Hospital, Hong Kong Special Administrative Region, People’s Republic of China; and; #Centers For Disease Control and Prevention, Atlanta, Georgia, USA

Main Article

Table 2

SARS-CoV EIA, IFA, and neutralization test results for the four SARS patients in Guangdong Province, Chinaa

Patient No. daysb EIA
IFA
Neutralization
A B Cc D A C B Cd D
1 (onset 12/16/2003) 6 4 160 + 400 10 25 16 10 20
7 16 320 + 1,600 80 200
8 32 640 160
9 128 1,280
10 128 1,280 160
11 128 1,280 + 6,400 160 200
12 128 1,280 64 160
13 128 1,280
15 64 + 6,400 400

22
64


6,400
160
2 (onset 12/26/2003) 6 10 10 <8 40
7 4 20 + 80 100
8 8 40 1,600 160 160
9 80 160
10 80 160
11 16 6,400 160
17 + 6,400 1,600 16 160
19 16
21 6,400 160

22
16
3 (onset 12/30/2003) 8 16
9 160 6,400 20 160
10 16 320 + 80 200 80
11 64 320 320
13 16 + 6,400 400 32 160

17
32


6,400
160
4 (onset 1/8/2004) 8 10 <25 <10
11 10
15 80 160 1,600 320 1,600 80
17 160
18 1,600 20
21 160 1,600 80

aSARS-CoV, severe acute respiratory syndrome–associated coronavirus; EIA, enzyme immunoassay; IFA, immunofluorescence assay; +, positive, –, negative. Where no value appears, the test was not performed.
bNumber of days the specimen was collected after symptom onset.
cSpecimens tested by Government Virus Unit, Hong Kong Special Administrative Region and Department of Microbiology, Queen Mary Hospital.
dSpecimens tested by Government Virus Unit, Hong Kong Special Administrative Region, with a subset tested by Department of Microbiology, Queen Mary Hospital.

Main Article

1Members of the SARS Diagnosis Working Group: Jicheng Huang, Zhouyue Wan, Kui Zheng, Jie Li, Xiaoling Deng, Limei Diao, Huiqiong Zhou, Ping Huang, Wanli Zhang, Huangying Zheng, Haojie Zhong, Shaoying Xie, Wei Li, Jian Wang, Yiwen Zhong, Jinyan Lin (Center for Disease Control and Prevention of Guangzhou and Center for Disease Control and Prevention of Guangdong Province); Meiying Yan, Hongxia Wang, Wei Li, Enmin Zhang, Qin Hao, Xiaoping Dong, Huijuan Wang, Weimin Zhou, Linglin Zhang, Wen Wang, Yan Zhuang, Jianshi Yu, Quanfu Zhang, Zhen Zhu, Yan Zhang (Chinese Center for Disease Control and Prevention); Mary Lai and Perrin Choy (Hong Kong Department of Health); L.L.M. Poon and Y Guan (Queen Mary Hospital); Teresa Peret, Kathryn Felton, Shannon Emery, Shur-wern Chern, Byron Cook, Xiaoyan Lu, Azaibi Tamin, Congrong Miao, Mike Dillon (U.S. Centers for Disease Control and Prevention).

TOP