Skip directly to search Skip directly to A to Z list Skip directly to page options Skip directly to site content

Volume 10, Number 10—October 2004

Research

Laboratory Diagnosis of Four Recent Sporadic Cases of Community-acquired SARS, Guangdong Province, China

Guodong Liang*, Qiuxia Chen†, Jianguo Xu*, Yufei Liu‡, Wilina Lim§, J.S.M. Peiris¶, Larry J. Anderson#Comments to Author , Li Ruan*, Hui Li†, Biao Kan*, Biao Di‡, Peter Cheng§, K.H. Chan¶, Dean D. Erdman#, Shuyan Gu*, Xinge Yan†, Weili Liang*, Duanhua Zhou‡, Lia M. Haynes#, Shumin Duan*, Xin Zhang†, Han Zheng*, Yang Gao‡, Suxiang Tong#, Guoliang Hu*, Ling Fang†, Pengzhe Qin‡, Ying Deng*, and SARS Diagnosis Working Group
Author affiliations: *Chinese Center for Disease Control and Prevention, Beijing, People’s Republic of China; †Center for Disease Control and Prevention of Guangdong Province, Guangzhou, People’s Republic of China; ‡Center for Disease Control and Prevention of Guangzhou, Guangzhou, People’s Republic of China; §Hong Kong Department of Health, Hong Kong Special Administrative Region, People’s Republic of China; ¶Queen Mary Hospital, Hong Kong Special Administrative Region, People’s Republic of China; and; #Centers For Disease Control and Prevention, Atlanta, Georgia, USA

Main Article

Table 4

SARS-CoV real-time RT-PCR test results for the four SARS patients in Guangdong Province, Chinaa

Patient No. daysb Specimen type Real-time RT-PCR
A B Cc D
1 (onset 12/16/2003) 6 Throat swab + + + +
7 Stool
Sputum
8 Throat swab +
Stool
Serum
9 Throat swab
Stool
Serum
Sputum
Urine
10 Throat swab +
Stool
Serum
Urine
11 Throat swab
Stool
Serum
Sputum
Urine
12 Throat swab
Stool
Serum
Urine
13 Throat swab
Stool
Serum
Urine
14 Sputum
15 Throat swab


Stool




2 (onset 12/26/2003) 6 Throat swab +
7 Throat swab
8 Throat swab + +
9 Throat swab

10
Throat swab




3 (onset 12/30/2003) 9 Throat swab
Stool
Urine
10 Throat swab

11
Throat swab




4 (onset 1/8/2004) 12 Stool +
15 Throat swab
16 Stool

aSARS-CoV, severe acute respiratory syndrome–associated coronavirus; RT-PCR, reverse transcription–polymerase chain reaction; +, positive, –, negative. Where no value appears, the test was not performed.
bNumber of days the specimen was collected after symptom onset.
cSpecimens tested by Government Virus Unit, Hong Kong Special Administrative Region, with a subset tested by Department of Microbiology, Queen Mary Hospital

Main Article

1Members of the SARS Diagnosis Working Group: Jicheng Huang, Zhouyue Wan, Kui Zheng, Jie Li, Xiaoling Deng, Limei Diao, Huiqiong Zhou, Ping Huang, Wanli Zhang, Huangying Zheng, Haojie Zhong, Shaoying Xie, Wei Li, Jian Wang, Yiwen Zhong, Jinyan Lin (Center for Disease Control and Prevention of Guangzhou and Center for Disease Control and Prevention of Guangdong Province); Meiying Yan, Hongxia Wang, Wei Li, Enmin Zhang, Qin Hao, Xiaoping Dong, Huijuan Wang, Weimin Zhou, Linglin Zhang, Wen Wang, Yan Zhuang, Jianshi Yu, Quanfu Zhang, Zhen Zhu, Yan Zhang (Chinese Center for Disease Control and Prevention); Mary Lai and Perrin Choy (Hong Kong Department of Health); L.L.M. Poon and Y Guan (Queen Mary Hospital); Teresa Peret, Kathryn Felton, Shannon Emery, Shur-wern Chern, Byron Cook, Xiaoyan Lu, Azaibi Tamin, Congrong Miao, Mike Dillon (U.S. Centers for Disease Control and Prevention).

TOP