Skip directly to search Skip directly to A to Z list Skip directly to page options Skip directly to site content

Volume 10, Number 1—January 2004

Research

Ciprofloxacin-resistant Salmonella enterica Typhimurium and Choleraesuis from Pigs to Humans, Taiwan

Po-Ren Hsueh*†Comments to Author , Lee-Jene Teng*†, Sung-Pin Tseng*, Chao-Fu Chang‡, Jen-Hsien Wan†, Jing-Jou Yan†, Chun-Ming Lee†, Yin-Ching Chuang†, Wen-Kuei Huang†, Dine Yang†, Jainn-Ming Shyr†, Kwok-Woon Yu†, Li-Shin Wang†, Jang-Jih Lu†, Wen-Chien Ko†, Jiunn-Jong Wu†, Feng-Yee Chang†, Yi-Chueh Yang†, Yeu-Jun Lau†, Yung-Ching Liu†, Cheng-Yi Liu†, Shen-Wu Ho†, and Kwen-Tay Luh*†
Author affiliations: *National Taiwan University College of Medicine, Taipei, Taiwan; †The Study Group of Surveillance from Multicenter Antimicrobial Resistance in Taiwan, Taipei, Taiwan; ‡Graduate Institute of Veterinary Medicine, National Taiwan University, Taipei, Taiwan

Main Article

Table 3

Characteristics of Salmonella. enterica serotype Choleraesuis isolates from humansaand pigsb in Taiwan


Ciprofloxacin susceptibility
(μg/mol) MIC Mutation at Genotype: genosubtype (N)
gyrA gene parC gene acrR gene
Ser83Phe
Asp87Asn
(N) Ser83Phe
(N) Asp87Asn
(N) Ser83Tyr
(N) Asp87Gyr (N) Ser80Ile
(N) Gln78Stp
(N) Arg107Cys
(N) Ser83Phe
(N)
Humans
Resistant (11) 16–64 11 0 0 0 0 0 0 0 A (1); B (10): B1 (2), B2 (2), B3 (2), B4 (1), B5 (2), B6 (1)
Susceptible (5) 0.03–0.25 0 0 1 0 0 0 0 0 C (1), D (1), E (1), F (1), G (1)
Pigs
Resistant (5) 64 5 5 0 0 0 5 5 0 0 B (5): B2 (1), B5 (1), B8 (1), B9 (2)
Susceptible or intermediate (8) 0.5–2 0 1 1 2 4 0 0 0 B (2): B7 (1), B10 (1); H (1), I (1), J (3), K (1)

aN = 16.
bN = 13.

Main Article

TOP