Skip directly to search Skip directly to A to Z list Skip directly to page options Skip directly to site content

Volume 12, Number 11—November 2006

Dispatch

Food Markets with Live Birds as Source of Avian Influenza

Xiaoping Tang*1, Biao Di*1, Duan-Hua Zhou*1, Bo-Jian Zheng†1, Huaiqi Jing‡1, Yong-Ping Lin†, Yu-Fei Liu*, Xin-Wei Wu*, Peng-Zhe Qin*, Yu-Lin Wang*, Li-Yun Jian*, Xiang-Zhong Li*, Jian-Xiong Xu*, En-Jie Lu*, Tie-Gang Li*, and Jianguo Xu§Comments to Author 
Author affiliations: *Guangzhou Center for Disease Control and Prevention, Guangzhou, People's Republic of China; †The University of Hong Kong, Hong Kong Special Administrative Region, People's Republic of China; ‡National Institute for Communicable Disease Control and Prevention, Beijing, People's Republic of China; §State Key Laboratory for Infectious Disease Prevention and Control, Beijing, People's Republic of China

Main Article

Figure 2

Phylogenetic relationships of representative H5N1 influenza virus strains and patient and animal cage isolates (indicated by asterisks) used in this study. A) Hemagglutinin gene (nt positions 29–1650). B) Neuramidase gene (nt positions 28–1323). Gs, goose; GD, Guangdong; Ck, chicken; CN, People's Republic of China; Dk, duck; HK, Hong Kong; HB, Hebei; FJ, Fujian; GZ, Guangzhou; ST, Shantou; HN, Hunan; WDK, wild duck; GX, Guangxi; AH, Anhui; Qa, quail; YN, Yunnan; BH Gs, brown-headed goose; QH, Qi

Figure 2. Phylogenetic relationships of representative H5N1 influenza virus strains and patient and animal cage isolates (indicated by asterisks) used in this study. A) Hemagglutinin gene (nt positions 29–1650). B) Neuramidase gene (nt positions 28–1323). Gs, goose; GD, Guangdong; Ck, chicken; CN, People's Republic of China; Dk, duck; HK, Hong Kong; HB, Hebei; FJ, Fujian; GZ, Guangzhou; ST, Shantou; HN, Hunan; WDK, wild duck; GX, Guangxi; AH, Anhui; Qa, quail; YN, Yunnan; BH Gs, brown-headed goose; QH, Qinghai; THA, Thailand, NP, Nakhon Pathom; Vnm, Vietnam; ZJ, Zhejiang; Sw, swine. Scale bars show percentage relatedness.

Main Article

1These authors contributed equally to this article.

TOP