Skip directly to search Skip directly to A to Z list Skip directly to page options Skip directly to site content

Volume 13, Number 2—February 2007

Dispatch

Rapid Genome Sequencing of RNA Viruses

Tetsuya Mizutani*Comments to Author , Daiji Endoh†, Michiko Okamoto‡, Kazuya Shirato*, Hiroyuki Shimizu*, Minetaro Arita*, Shuetsu Fukushi*, Masayuki Saijo*, Chang Kweng Lim*, Mikako Ito*, Reiko Nerome*, Tomohiko Takasaki*, Koji Ishii*, Tetsuro Suzuki*, Ichiro Kurane*, Shigeru Morikawa*, Hidekazu Nishimura‡, and KoujiSakai
Author affiliations: *National Institute of Infectious Diseases, Tokyo, Japan; †Rakuno Gakuen University, Ebetsu, Japan; ‡Sendai Medical Center, Sendai, Japan;

Main Article

Figure 2

Primers used in rapid determination of viral RNA sequence method.

Figure 2. Primers used in rapid determination of viral RNA sequence method.

Main Article

TOP