Skip directly to search Skip directly to A to Z list Skip directly to page options Skip directly to site content

Volume 20, Number 2—February 2014

Research

Human Antibody Responses to Avian Influenza A(H7N9) Virus, 2013

Li Guo1, Xi Zhang1, Lili Ren1, Xuelian Yu1, Lijuan Chen1, Hongli Zhou, Xin Gao, Zheng Teng, Jianguo Li, Jiayu Hu, Chao Wu, Xia Xiao, Yiyi Zhu, Quanyi Wang, Xinghuo Pang, Qi Jin2, Fan Wu2, and Jianwei Wang2Comments to Author 
Author affiliations: MOH Key Laboratory of Systems Biology of Pathogens, Beijing, People’s Republic of China (L. Guo, L. Ren, J. Li, Q. Jin, J. Wang); Institute of Pathogen Biology, Beijing (L. Guo, L. Ren, H. Zhou, X. Gao, J. Li, C. Wu, X. Xiao, Q. Jin, J. Wang); Shanghai Municipal Center for Disease Control and Prevention, Shanghai, People’s Republic of China (X. Zhang, X. Yu, Z. Teng, J. Hu, Y. Zhu, F. Wu); Beijing Municipal Center for Disease Control and Prevention, Beijing (L. Chen, Q. Wang, X. Pang)

Main Article

Figure 4

Correlation analysis among titers of hemagglutination inhibition (HI), neutralizing antibodies (NAbs), and IgG against H7 in patients infected with influenza A(H7N9) virus, China, 2013. A) NAb vs. HI. B) IgG against H7 vs. HI. C) NAb vs. IgG against H7.

Figure 4. Correlation analysis among titers of hemagglutination inhibition (HI), neutralizing antibodies (NAbs), and IgG against H7 in patients infected with influenza A(H7N9) virus, China, 2013A) NAb vsHIB) IgG against H7 vsHIC) NAb vsIgG against H7.

Main Article

1These authors contributed equally to this article and are co–first authors.

2These authors contributed equally to this article and are co–senior authors.

TOP