Skip directly to search Skip directly to A to Z list Skip directly to page options Skip directly to site content

Volume 23, Number 7—July 2017

Dispatch

Norovirus GII.P16/GII.2–Associated Gastroenteritis, China, 2016

Yuanyun Ao1, Jinjin Wang1, Hua Ling1, Yaqing He1, Xiaogeng Dong, Xuan Wang, Jingyao Peng, Hailong Zhang, Miao JinComments to Author , and Zhaojun DuanComments to Author 
Author affiliations: Chinese Center for Disease Control and Prevention, Beijing, China (Y. Ao, M. Jin, Z. Duan); Shanghai Ocean University, Shanghai, China (J. Wang); Chongqing Center for Disease Control and Prevention, Chongqing, China (H. Ling, J. Peng); Shenzhen Center for Disease Control and Prevention, Shenzhen, China (Y. He, H. Zhang); Fengtai District Center for Disease Control and Prevention, Beijing (X. Dong); Nanjing Center for Disease Control and Prevention, Nanjing, China (X. Wang)

Main Article

Figure 1

Norovirus outbreaks, China. A) Outbreaks reported to the China Centers for Disease Control and Prevention during 2012–2016. B) Genotype (capsid) distribution of norovirus outbreaks during April 2014—December 2016.

Figure 1. Norovirus outbreaks, China. A) Outbreaks reported to the China Centers for Disease Control and Prevention during 2012–2016. B) Genotype (capsid) distribution of norovirus outbreaks during April 2014—December 2016.

Main Article

1These authors contributed equally to this article.

TOP