Skip directly to search Skip directly to A to Z list Skip directly to page options Skip directly to site content

Volume 10, Number 4—April 2004

Research

Influenza A Virus PB1-F2 Gene in Recent Taiwanese Isolates

Guang-Wu Chen*, Ching-Chun Yang†, Kuo-Chien Tsao†‡, Chung-Guei Huang†‡, Li-Ang Lee†‡, Wen-Zhi Yang§, Ya-Ling Huang†‡, Tzou-Yien Lin¶, and Shin-Ru Shih†‡Comments to Author 
Author affiliations: *National Health Research Institutes, Taipei, Taiwan; †Chang Gung University, Tao-Yuan, Taiwan; ‡Chang Gung Memorial Hospital, Tao-Yuan, Taiwan; §Center for Disease Control and Prevention, Taipei, Taiwan; ¶Chang Gung Children’s Hospital, Tao-Yuan, Taiwan

Main Article

Figure 1

Number of isolated influenza A viruses in Clinical Virology Laboratory, Chang Gung Memorial Hospital, a contract laboratory of the Center for Disease Control and Prevention—Taiwan.

Figure 1. Number of isolated influenza A viruses in Clinical Virology Laboratory, Chang Gung Memorial Hospital, a contract laboratory of the Center for Disease Control and Prevention—Taiwan.

Main Article

TOP