Skip directly to search Skip directly to A to Z list Skip directly to page options Skip directly to site content

Volume 11, Number 3—March 2005

Dispatch

SARS-associated Coronavirus Transmitted from Human to Pig

Weijun Chen*†1, Minghua Yan‡1, Ling Yang*1, Boliang Ding‡, Bo He†, Yingzhen Wang‡, Xiuli Liu‡, Chenhui Liu*, Hui Zhu‡, Bo You†, Shengyong Huang†, Jiangguo Zhang*, Feng Mu*†, Zhao Xiang*§, Xiaoli Feng*, Jie Wen*†, Jianqiu Fang*†, Jun Yu*, Huanming Yang*, and Jian Wang*†Comments to Author 
Author affiliations: *Chinese Academy of Sciences, Beijing, China; †Beijing BGI-GBI Biotech Co., Ltd, Beijing, China; ‡Tianjin Institute of Animal Husbandry and Veterinary Science, Tianjin, China; §BGI Hangzhou Bio-Environment Technology Co., Ltd, Hangzhou, China; 1W. Chen, M. Yan, and L. Yang contributed equally to this article.

Main Article

Table 2

Cross-neutralization tests for severe acute respiratory syndrome (SARS)–associated coronavirus*

Virus strains Sera (ND50)
S1 S2 S3 H1 H2 H3
TJF 1:160 1:640 <1:10 1:1,280 1:640–1,280 <1:10
BJ01 1:160–320 1:640 <1:10 1:640–1,280 1:320–640 <1:10

*S1 and S2 were sera from swine that were positive by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). H1 and H2 were sera from SARS patients. H3 and S3 were controls from sera of a normal human and an ELISA-negative pig, respectively. ND50, 50% neutralization dose.

Main Article

TOP