Skip directly to search Skip directly to A to Z list Skip directly to page options Skip directly to site content

Volume 12, Number 8—August 2006

Research

Streptococcus suis Sequence Type 7 Outbreak, Sichuan, China

Changyun Ye*†1, Xiaoping Zhu‡, Huaiqi Jing*1, Huamao Du*1, Mariela Segura§1, Han Zheng*1, Biao Kan*, Lili Wang*, Xuemei Bai*, Yongyun Zhou*, Zhigang Cui*, Shouying Zhang*, Dong Jin*, Na Sun*, Xia Luo*, Ji Zhang*, Zhaolong Gong*, Xin Wang*, Lei Wang*, Hui Sun*, Zhenjun Li*, Qiangzheng Sun*, Honglu Liu¶, Boqing Dong#, Changwen Ke#, Hui Yuan**, Hua Wang††, Kecheng Tian‡‡, Yu Wang†, Marcelo Gottschalk§, and Jianguo Xu*†Comments to Author 
Author affiliations: *National Institute for Communicable Disease Control and Prevention, Beijing, People's Republic of China; †State Key Laboratory of Infectious Diseases Prevention and Control, Beijing, People's Republic of China; ‡Sichuan Provincial Center for Disease Control and Prevention, Chengdu, People's Republic of China; §Université de Montréal, Montreal, Quebec, Canada; ¶Guangxi Provincial Center for Disease Control and Prevention, Nanning, People's Republic of China; #Guangdong Provincial Center for Disease Control and Prevention, Guangzhou, People's Republic of China; **Jiangxi Provincial Center for Disease Control and Prevention, Nanchang, People's Republic of China; ††Jiangsu Provincial Center for Disease Control and Prevention, Nanjing, People's Republic of China; ‡‡Guizhou Provincial Center for Disease Control and Prevention, Guiyang, People's Republic of China

Main Article

Table

Streptococcus suis capsular type 2 isolates included in this study*

No. isolates tested Origin (province) Host PFGE profile MLST profile Comments
84 Sichuan Human Type I ST-7 Summer 2005, outbreak
1 Jiangxi Human Type I ST-7 Summer 2005, sporadic
1 Guangdong Human Type I ST-7 Summer 2005, sporadic
1 Guangxi Human Type I ST-1 Summer 2005, sporadic
1 Guizhou Human Type II ST-1 Summer 2005, sporadic
1 Jiangsu Human Type I ST-7 Summer 1998, outbreak
8 Sichuan Pig Type I ST-7 Summer 2005, outbreak, diseased pigs
3 Jiangxi Pig Type I ST-7 Summer 2005, sporadic, infected pork
1 Jiangsu Pig Type I ST-7 Summer 1998, outbreak, diseased pig

*PFGE, pulsed-field gel electrophoresis; MLST, multilocus sequence typing.

Main Article

1These authors contributed equally to this study.

TOP