Skip directly to search Skip directly to A to Z list Skip directly to page options Skip directly to site content

Volume 13, Number 10—October 2007
THEME ISSUE
Global Poverty and Human Development

Research

Epidemiology of Schistosomiasis in the People’s Republic of China, 2004

Xiao-Nong Zhou*Comments to Author , Jia-Gang Guo*, Xiao-Hua Wu*, Qing-Wu Jiang†, Jiang Zheng*, Hui Dang*, Xian-Hong Wang*, Jing Xu*, Hong-Qing Zhu*, Guan-Ling Wu‡, Yue-Sheng Li§, Xing-Jian Xu¶, Hong-Gen Chen#, Tian-Ping Wang**, Yin-Chang Zhu††, Dong-Chuan Qiu‡‡, Xing-Qi Dong§§, Gen-Ming Zhao†, Shao-Ji Zhang#, Nai-Qing Zhao†, Gang Xia¶¶, Li-Ying Wang¶¶, Shi-Qing Zhang**, Dan-Dan Lin#, Ming-Gang Chen*, and Yang Hao¶¶
Author affiliations: *National Institute of Parasitic Diseases, Shanghai, People’s Republic of China; †Fudan University, Shanghai, People’s Republic of China; ‡Nanjing Medical University, Nanjing, People’s Republic of China; §Hunan Institute of Parasitic Diseases, Yueyang, People’s Republic of China; ¶Hubei Institute of Parasitic Diseases, Wuhan, People’s Republic of China; #Jiangxi Institute of Parasitic Diseases, Nanchang, People’s Republic of China; **Anhui Institute of Parasitic Diseases, Wuhu, People’s Republic of China; ††Jiangsu Institute of Parasitic Diseases, Wuxi, People’s Republic of China; ‡‡Sichuan Institute of Parasitic Diseases, Chengdu, People’s Republic of China; §§Yunnan Institute of Endemic Diseases, Dali, People’s Republic of China; ¶¶Ministry of Health, Beijing, People’s Republic of China;

Main Article

Figure 1

Design of the cluster sampling survey for schistosomiasis, People’s Republic of China.

Figure 1. Design of the cluster sampling survey for schistosomiasis, People’s Republic of China.

Main Article

TOP