Skip directly to search Skip directly to A to Z list Skip directly to page options Skip directly to site content

Volume 17, Number 10—October 2011

Dispatch

Prevalence and Molecular Characterization of Cyclospora cayetanensis, Henan, China

Yang Zhou1, Biao Lv1, Qiang Wang, Rongjun Wang, Fuchun Jian, Longxian ZhangComments to Author , Changshen Ning, Kanda Fu, Yaqiang Wang, Meng Qi, Huixia Yao, Jinfeng Zhao, Xiaoshan Zhang, Yanru Sun, Ke Shi, Michael J. Arrowood, and Lihua Xiao
Author affiliations: College of Animal Science and Veterinary Medicine-Henan Agricultural University, Zhengzhou, People’s Republic of China (Y. Zhou, B. Lv, Q. Wang, R. Wang, F. Jian, L. Zhang, C. Ning, M. Qi, H. Yao, J. Zhao, X. Zhang, Y. Sun, K. Shi); Henan University Huaihe Hospital, Kaifeng, People’s Republic of China (K. Fu, Y. Wang); Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, Georgia, USA (M.J. Arrowood, L. Xiao)

Main Article

Table 2

Monthly prevalence of Cyclospora cayetanensis in Kaifeng and Zhengzhou, Henan Province, China, 2009–2010*

Month
No. infected/ no. patients
Infection rate (95% CI), %
Jan 0/123 0
Feb 0/89 0
Mar 0/595 0
Apr 0/905 0
May 0/388 0
Jun 0/410 0
Jul† 21/1,1814 1.16 (± 0.49)
Aug‡ 44/2,529 1.74 (± 0.51)
Sep†‡ 12/1,860 0.65 (± 0.37)
Oct†‡ 3/1,638 0.18 (± 0.21)
Nov†‡ 1/740 0.14 (± 0.27)
Dec 0/463 0

*CI, confidence interval.
†Pearson correlation <0.05.
‡Pearson correlation <0.01.

*CI, confidence interval.
†Pearson correlation <0.05.
‡Pearson correlation <0.01.

Main Article

1These authors contributed equally to this article.

TOP