Skip directly to search Skip directly to A to Z list Skip directly to page options Skip directly to site content

Volume 17, Number 5—May 2011

Letter

Japanese Encephalitis, Tibet, China

Yi-Xing Li1, Ming-Hua Li1, Shi-Hong Fu, Wei-Xin Chen, Qi-Yong Liu, Hai-Lin Zhang, Wa Da, Song-Lin Hu, Sang Dan La Mu, Ju Bai, Zun-Dong Yin, Hong-Yue Jiang, Yu-Hong Guo, Dun Zhu Duo Ji, Hui-Mei Xu, Ge Li, Gu Gu Cuo Mu, Hui-Ming Luo, Jing-Lin Wang, Jun Wang, Xiu-Min Ye, Zhuo Ma Yang Jin, Wei Zhang, Gui-Jun Ning, Huan-Yu Wang, Gui-Chang Li, Jian Yong, Xiao-Feng Liang, and Guo-Dong LiangComments to Author 
Author affiliations: Author affiliations: National Immunization Programme, Chinese Center for Disease Control and Prevention, Beijing, People’s Republic of China (Y.-X. Li, Z.-D. Yin, H.-M. Luo, G.-J. Ning, X.-F. Liang); Institute for Viral Disease Control and Prevention, Beijing (M.-H. Li, S.-H. Fu, W.-X. Chen, H.-Y. Jiang, J.-L. Wang, H.-Y. Wang, G.-D. Liang); National Institute for Communicable Disease Control and Prevention, Beijing (Q.-Y. Liu, Y.-H. Guo, J. Wang, G.-C. Li); Yunnan Institute of Endemic Disease Control and Prevention, Yunnan, People’s Republic of China (H.-L. Zhang); Tibet Center for Disease Control and Prevention, Tibet, People’s Republic of China (W. Da, D.Z.D. Ji, X.-M. Ye); Nyingchi Center for Disease Control and Prevention, Tibet (S.-L. Hu, H.-M. Xu, Z.M.Y. Jin); Medog County Center for Disease Control and Prevention, Tibet, (S.D.L. Mu, G. Li, W. Zhang, J. Yong); Mainling County Center for Disease Control and Prevention, Tibet (J. Bai, G.G.C. Mu)

Main Article

Table

Results from testing of mosquitoes, humans, and pigs for JEV, Nyingchi area, Tibet, People’s Republic of China, 2009*

Collection sites Mosquitoes
Humans
Pigs
No. collected Culex tritaeniorhynchus, no. (%) No. samples Neutralizing antibody titers against JEV >10, no. (%) No. samples JEV IgM antibody positive, no. (%)
Mainling County 653 0 100 22 (22.0) 30 17 (56.7)
Medog County
3,436
2,442 (71.1)†

148
46 (31.1)

36
5 (13.9)
Total 4,089 2,442 (59.7) 248 68 (27.4) 66 22 (33.3)

*JEV, Japanese encephalitis virus; Ig, immunoglobulin.
†Pool was positive for JEV by PCR.

Main Article

1These authors contributed equally to this article.

TOP