Skip directly to search Skip directly to A to Z list Skip directly to page options Skip directly to site content

Volume 21, Number 5—May 2015

Dispatch

Malaria Imported from Ghana by Returning Gold Miners, China, 2013

Qiao Sun1, Yichao Yang1, Ning Xiao1, Sheng Zhou, Kangming Lin, Duoquan Wang, Qian Zhang, Weikang Jiang, Mei Li, Xinyu Feng, Jianxin Yu, Xiang Ren, Shengjie Lai, Junling Sun, Zhongliao Fang, Wenbiao Hu, Archie C.A. Clements, Xiaonong Zhou, Sheng WeiComments to Author , and Weizhong YangComments to Author 
Author affiliations: Key Laboratory of Surveillance and Early-warning on Infectious Disease, Chinese Center for Disease Control and Prevention, Beijing, China (Z. Li, S. Zhou, Q. Zhang, J. Yu, X. Ren, S. Lai, J. Sun, H. Yu, W. Yang); Guangxi Zhuang Autonomous Region Center for Diseases Control and Prevention, Nanning, China (Y. Yang, K. Lin, Z. Fang); National Institute of Parasitic Diseases, Chinese Centre for Disease Control and Prevention, Shanghai, China (N. Xiao, D. Wang, W. Jiang, M. Li, X. Feng, X. Zhou); Queensland University of Technology, Brisbane, Queensland, Australia (W. Hu); Australian National University, Canberra, Australian Capital Territory, Australia (A.C.A. Clements)

Main Article

Figure 2

Age and sex of persons who had malaria, Shanglin County, China, May 1–August 31, 2013.

Figure 2. Age and sex of persons who had malaria, Shanglin County, China, May 1–August 31, 2013.

Main Article

1These authors contributed equally to this article.

TOP