Skip directly to search Skip directly to A to Z list Skip directly to page options Skip directly to site content

Volume 11, Number 1—January 2005

Research

Anti–SARS-CoV Immunoglobulin G in Healthcare Workers, Guangzhou, China

Wei-Qing Chen*Comments to Author , Ci-Yong Lu*, Tze-wai Wong†, Wen-Hua Ling*, Zhong-Ning Lin*, Yuan-Tao Hao*, Qing Liu*, Ji-Qian Fang*, Yun He*, Fu-Tian Luo*, Jin Jing*, Li Ling*, Xiang Ma*, Yi-Min Liu*, Gui-Hua Chen*, Jian Huang*, Yuan-Sen Jiang*, Wen-Qi Jiang*, He-Qun Zou*, and Guang-Mei Yan*
Author affiliations: *Sun Yat-Sen University, Guangzhou, People’s Republic of China; †Chinese University of Hong Kong, Hong Kong Special Administrative Region, People’s Republic of China

Main Article

Table 3

Severe acute respiratory (SARS) immunoglobulin G prevalence among healthcare workers with and without SARS in 5 affiliated hospitals

Affiliated hospital Healthcare workers with SARS
Healthcare workers without SARS
No. participants No. positive (%) No. participants No. positive (%)
First 0 0 389 4 (1)
Second 73 63 (86.3) 288 8 (2.8)
Third 17 17 (100) 380 3 (0.8)
Cancer 0 0 371 2 (0.5)
Fifth 0 0 338 1 (0.3)
Total/overall percentage 90 80 (88.9) 1,766 18 (1)

Main Article

TOP