Skip directly to search Skip directly to A to Z list Skip directly to page options Skip directly to site content

Volume 11, Number 1—January 2005

Research

Anti–SARS-CoV Immunoglobulin G in Healthcare Workers, Guangzhou, China

Wei-Qing Chen*Comments to Author , Ci-Yong Lu*, Tze-wai Wong†, Wen-Hua Ling*, Zhong-Ning Lin*, Yuan-Tao Hao*, Qing Liu*, Ji-Qian Fang*, Yun He*, Fu-Tian Luo*, Jin Jing*, Li Ling*, Xiang Ma*, Yi-Min Liu*, Gui-Hua Chen*, Jian Huang*, Yuan-Sen Jiang*, Wen-Qi Jiang*, He-Qun Zou*, and Guang-Mei Yan*
Author affiliations: *Sun Yat-Sen University, Guangzhou, People’s Republic of China; †Chinese University of Hong Kong, Hong Kong Special Administrative Region, People’s Republic of China

Main Article

Table 4

Severe acute respiratory syndrome (SARS) immunoglobulin G prevalence for different sociodemographic characteristics

Sociodemographic characteristics No. participants No. positive for IgG Prevalence (%)
Age (y)*
<26 355 44 12.4
26–30 310 17 5.5
31–35 211 14 6.6
36–40 118 9 7.6
>40 141 11 7.8
Sex†
Male 306 15 4.7
Female 743 80 9.7
Educational level*
Senior school 112 14 12.5
Technical secondary school 401 42 10.5
Junior college 210 11 5.2
University 197 17 8.6
MD/PhD 227 11 4.8
Department‡
SARS ward 409 13 3.2
Emergency/fever diagnoses 188 4 2.1
Infection 125 19 15.2
Respiratory 100 36 36.0
ICU 55 7 12.7
X-ray 57 2 3.5
Laboratory 66 0 0.0
Others 147 14 9.5
Job title†
Doctor 388 24 6.2
Nurse 510 52 10.2
Healthcare attendants 91 12 13.2
Technician in laboratory 66 0 0.0
Others§ 92 7 7.6

*p < 0.05.
†p < 0.01.
‡p < 0.001.
§Department of internal medicine, surgery and logistic service.

Main Article

TOP