Skip directly to search Skip directly to A to Z list Skip directly to page options Skip directly to site content

Volume 12, Number 6—June 2006

Research

Human Streptococcus suis Outbreak, Sichuan, China

Hongjie Yu*1, Huaiqi Jing†1, Zhihai Chen‡1, Han Zheng†, Xiaoping Zhu§, Hua Wang¶, Shiwen Wang*, Lunguang Liu§, Rongqiang Zu*, Longze Luo§, Nijuan Xiang*, Honglu Liu§, Xuecheng Liu§, Yuelong Shu*, Shui Shan Lee#, Shuk Kwan Chuang**, Yu Wang*, Jianguo Xu†, Weizhong Yang*Comments to Author , and the Streptococcus suis study groups
Author affiliations: *Chinese Center for Disease Control and Prevention, Beijing, People's Republic of China; †State Key Laboratory for Infectious Disease Prevention and Control (ICDC), Beijing, China; ‡Beijing Ditan Hospital, Beijing, People's Republic of China; §Sichuan Center for Disease Control and Prevention, Sichuan, People's Republic of China; ¶Jiangsu Center for Disease Control and Prevention, Nanjing, People's Republic of China; #The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong Special Administrative Region, People's Republic of China; **Centre for Health Protection, Hong Kong Special Administrative Region, People's Republic of China

Main Article

Figure 1

Figure 1. Epidemic curve showing the dates of onset for 215 human cases of Streptococcus suis infection, Sichuan, China (as of August 18, 2005).

Figure 1. Epidemic curve showing the dates of onset for 215 human cases of Streptococcus suis infection, Sichuan, China (as of August 18, 2005).

Main Article

1These authors contributed equally to this article.

2Members of the Chinese Center for Disease Control and Prevention Streptococcus suis study group are Wenjun Zhong, Ling Meng, Yongjun Gao, Huamao Du, Changyu Ye, Zhigang Cui, Shouyin Zhang, and Dong Jin. Members of the Sichuan Center for Disease Control and Prevention Streptococcus suis study group are Li Liu, Heng Yuan, Bin Ouyang, Qiang Lv, Yan Huang, Ting Huang, Xingyu Zhou, Liao Feng, and Qidi Pang.

TOP