Skip directly to search Skip directly to A to Z list Skip directly to page options Skip directly to site content

Volume 13, Number 7—July 2007

Dispatch

Human Influenza A (H5N1) Cases, Urban Areas of People’s Republic of China, 2005–2006

Weizhong Yang*1, Zijian Feng*1, Xianfeng Zhang†1, Nijuan Xiang*, Yang Huai*‡, Lei Zhou*, Qiao Sun*, Cuiling Xu§, Huiming Luo¶, Jianfeng He¶, Xuhua Guan†, Zhengan Yuan#, Yanting Li#, Longshan Xu**, Rongtao Hong**, Xuecheng Liu††, Xingyu Zhou††, Wenwu Yin*, Shunxiang Zhang‡‡, Junhua Li*, Maowu Wang*, Yu Wang*, Chin-Kei Lee§§, Timothy M. Uyeki¶¶, Hongjie Yu*Comments to Author , and for the Avian Influenza H5N1 Study Group2
Author affiliations: *Chinese Center for Disease Control and Prevention, Beijing, People’s Republic of China; †Hubei Center for Disease Control and Prevention, Wuhan, People’s Republic of China; ‡International Field Epidemiology Training Program, Bangkok, Thailand; §National Institute for Viral Disease Control and Prevention, Beijing, People’s Republic of China; ¶Guangdong Center for Disease Control and Prevention, Guangzhou, People’s Republic of China; #Shanghai Center for Disease Control and Prevention, Shanghai, People’s Republic of China; **Fujian Center for Disease Control and Prevention, Fuzhou, People’s Republic of China; ††Sichuan Center for Disease Control and Prevention, Chengdu, People’s Republic of China; ‡‡Shenzhen Center for Disease Control and Prevention, Shenzhen, People’s Republic of China; §§World Health Organization, Beijing, People’s Republic of China; ¶¶Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, Georgia, USA;

Main Article

Figure 2

Number of human influenza (H5N1) cases in urban and rural areas, by month of onset, People’s Republic of China, October 2005–September 2006.

Figure 2. Number of human influenza (H5N1) cases in urban and rural areas, by month of onset, People’s Republic of China, October 2005–September 2006.

Main Article

1These authors contributed equally to this work.

2Members of the Chinese Center for Disease Control and Prevention Avian Influenza H5N1 Study Group are Shuyun Xie, Zhitao Liu, Xuefeng Tang, and Jun Li. Members of the Provincial Center for Disease Control and Prevention Avian Influenza H5N1 Study Group are Gongping Liu, Jianming Ou, Shaojian Cai, Ting Huang, Tie Song, De Wu, and Xiaodong Sun.

TOP