Skip directly to search Skip directly to A to Z list Skip directly to page options Skip directly to site content

Volume 15, Number 2—February 2009

Dispatch

Tahyna Virus and Human Infection, China

Zhi Lu, Xin-Jun Lu, Shi-Hong Fu, Song Zhang, Zhao-Xia Li, Xin-Hua Yao, Yu-Ping Feng, Amy J. Lambert, Da-Xin Ni, Feng-Tian Wang, Su-Xiang Tong, Roger S. Nasci, Yun Feng, Qiang Dong, You-Gang Zhai, Xiao-Yan Gao, Huan-Yu Wang, Qing Tang, and Guo-Dong LiangComments to Author 
Author affiliations: Chinese Center for Disease Control and Prevention, Beijing, People’s Republic of China (Z. Lu, X.-J. Lu, S.-H. Fu, D.-X. Ni, F.T. Wang, Y. Feng, Y.-G. Zhai, X.-Y. Gao, H.-Y. Wang, Q. Tang, G.-D. Liang); Xinjiang Center for Disease Control and Prevention, Xinjiang, People’s Republic of China (S. Zhang, S.-X. Tong, Q. Dong); Kashi Center for Disease Control and Prevention, Xinjiang (Z.-X. Li); Jiashi County Center for Disease Control and Prevention, Xinjiang (X.-H. Yao); Maigaiti County Center for Disease Control and Prevention, Xinjiang (Y.-P. Feng); Centers for Disease Control and Prevention, Fort Collins, Colorado, USA (A.J. Lambert, R.S. Nasci)

Main Article

Figure 1

A) Map of China showing location of Xinjiang Uygur Autonomous Region. B) Map of Xinjiang Uygur Autonomous Region showing Kashi region (star), where Tahyna virus XJ0625 was isolated from a pool of Culex spp. mosquitoes.

Figure 1. A) Map of China showing location of Xinjiang Uygur Autonomous Region. B) Map of Xinjiang Uygur Autonomous Region showing Kashi region (star), where Tahyna virus XJ0625 was isolated from a pool of Culex spp. mosquitoes.

Main Article

TOP