Skip directly to search Skip directly to A to Z list Skip directly to page options Skip directly to site content

Volume 15, Number 2—February 2009

Dispatch

Peste des Petits Ruminants Virus in Tibet, China

Zhiliang Wang1Comments to Author , Jingyue Bao1, Xiaodong Wu1, Yutian Liu1, Lin Li, Chunju Liu, Longciren Suo, Zhonglun Xie, Wenji Zhao, Wei Zhang, Nan Yang, Jinming Li, Shushuang WangComments to Author , and Junwei WangComments to Author 
Author affiliations: China Animal Health and Epidemiology Center, Qingdao, People’s Republic of China (Z. Wang, J. Bao, X. Wu, Y. Liu, L. Li, C. Liu, Z. Xie, W. Zhao, W. Zhang, N. Yang, J. Li, S. Wang, J. Wang); Tibet Center for Animal Disease Control, Lhasa, Tibet, People’s Republic of China (L. Suo)

Main Article

Table 1

PPRV antibody in animals sampled in Tibet, China, 2007*

Region County No. samples No. (%) PPRV positive
Ngari
Gerze 131 59 (45.0)
Ge'gyai 314 90 (28.7)
Rutog 209 122 (58.4)
Zada 64 0
Gar 50 0
Bulang
68
0
Nyingchi
Zayu
60
0
Nagqu
Nyima
60
0
Shigatse
Nyalam 120 0
Yadong 66 0
Zhongba
120
0
Shannan
Cona 135 0
Lhozhag
139
0
Total 1,536 271 (17.6)

*PPRV, peste des petits ruminants virus.

Main Article

1These authors contributed equally to this article.

TOP