Skip directly to search Skip directly to A to Z list Skip directly to page options Skip directly to site content

Volume 15, Number 2—February 2009

Dispatch

Peste des Petits Ruminants Virus in Tibet, China

Zhiliang Wang1Comments to Author , Jingyue Bao1, Xiaodong Wu1, Yutian Liu1, Lin Li, Chunju Liu, Longciren Suo, Zhonglun Xie, Wenji Zhao, Wei Zhang, Nan Yang, Jinming Li, Shushuang WangComments to Author , and Junwei WangComments to Author 
Author affiliations: China Animal Health and Epidemiology Center, Qingdao, People’s Republic of China (Z. Wang, J. Bao, X. Wu, Y. Liu, L. Li, C. Liu, Z. Xie, W. Zhao, W. Zhang, N. Yang, J. Li, S. Wang, J. Wang); Tibet Center for Animal Disease Control, Lhasa, Tibet, People’s Republic of China (L. Suo)

Main Article

Table 2

Antibody response to PPRV by species in Tibet, China, 2007*

Species Region County No. serum samples No. (%) PPRV seropositive
Goat Ngari Rutog 198 121 (61.1)
Gerze 126 56 (44.4)
Ge'gyai 283 86 (30.4)
Zada 61 0
Gar 50 0
Bulang 45 0

Others

8
0
Sheep Ngari Rutog 11 1 (9.1)
Gerze 5 3 (60.0)
Ge'gyai 31 4 (12.9)
Zada 3 0
Gar 0
Bulang 23 0

Others

692
0
Total 1,536 271 (17.6)

*PPRV, peste des petits ruminants virus.

Main Article

1These authors contributed equally to this article.

TOP