Skip directly to search Skip directly to A to Z list Skip directly to page options Skip directly to site content

Volume 17, Number 10—October 2011

Dispatch

Tembusu Virus in Ducks, China

Zhenzhen Cao, Cun Zhang, Yuehuan Liu, Weicheng Ye, Jingwen Han, Guoming Ma, Dongdong Zhang, Feng Xu, Xuhui Gao, Yi Tang, Shaohua Shi, Chunhe Wan, Chen Zhang, Bin He, Mengjie Yang, Xinhao Lu, Yu Huang, Youxiang Diao, Xuejun Ma, and Dabing ZhangComments to Author 
Author affiliations: Key Laboratory of Zoonosis of Ministry of Agriculture, Beijing, People’s Republic of China (Z. Cao, G. Ma, Dongdong Zhang, Dabing Zhang); China Agricultural University, Beijing (Z. Cao, G. Ma, Dongdong Zhang, Dabing Zhang); Zhejiang Academy of Agricultural Sciences, Hangzhou, People’s Republic of China (Cun Zhang, W. Ye); Beijing Academy of Agriculture and Forestry Sciences, Beijing (Y. Liu, J. Han); Beijing University of Agriculture, Beijing (F. Xu); Shandong Agricultural University, Taian, People’s Republic of China (X. Gao, Y. Tang, Y. Diao); Fujian Academy of Agricultural Sciences, Fuzhou, People’s Republic of China (S. Shi, C. Wan, Y. Huang); Chinese Center for Disease Control and Prevention, Beijing (Chen Zhang, B. He, M. Yang, X. Ma); Yuyao Municipal Institute of Poultry Disease, Yuyao, People’s Republic of China (X. Lu)

Main Article

Table

Flavivirus detection in 63 samples from diseased ducks, 4 provinces, People’s Republic of China, 2010

Sample No. (%) flavivirus positive No. flavivirus negative
Theca folliculi, n = 15 14 (93.3) 1
Intestinal mucosa, n = 4 3 (75.0) 1
Uterus, n = 7 5 (71.4) 2
Spleen, n = 9 6 (66.7) 3
Trachea, n = 2 1 (50.0) 1
Cloacal swab, n = 17 8 (47.1) 9
Liver, n = 9 3 (33.3) 6

Main Article

1These authors contributed equally to this article.

TOP