Skip directly to search Skip directly to A to Z list Skip directly to page options Skip directly to site content

Volume 18, Number 3—March 2012

Dispatch

Chikungunya Outbreak in Guangdong Province, China, 2010

De Wu, Jie Wu, Qiaoli Zhang, Haojie Zhong, Changwen KeComments to Author , Xiaoling Deng, Dawei Guan, Hui Li, Yonghui Zhang, Huiqiong Zhou, Jianfeng He, Linghui Li, and Xingfen Yang
Author affiliations: Center for Disease Control and Prevention, Guangdong, China (D. Wu, J. Wu, D. Zhong, C. Ke, X. Deng, D. Guan, H. Li, Y. Zhang, H. Zhou, J. He, L. Li, X. Yang); Dongguan Center for Disease Control and Prevention, Dongguan, China (Q. Zhang)

Main Article

Figure 1

Cases of chikungunya infection in Guangdong, China, September 1–October 1, 2010. Black bar sections indicate clinical cases and white bar sections cases confirmed by molecular analysis.

Figure 1. Cases of chikungunya infection in Guangdong, China, September 1–October 1, 2010. Black bar sections indicate clinical cases and white bar sections cases confirmed by molecular analysis.

Main Article

TOP