Skip directly to search Skip directly to A to Z list Skip directly to page options Skip directly to site content

Volume 18, Number 3—March 2012

Dispatch

Chikungunya Outbreak in Guangdong Province, China, 2010

De Wu, Jie Wu, Qiaoli Zhang, Haojie Zhong, Changwen KeComments to Author , Xiaoling Deng, Dawei Guan, Hui Li, Yonghui Zhang, Huiqiong Zhou, Jianfeng He, Linghui Li, and Xingfen Yang
Author affiliations: Center for Disease Control and Prevention, Guangdong, China (D. Wu, J. Wu, D. Zhong, C. Ke, X. Deng, D. Guan, H. Li, Y. Zhang, H. Zhou, J. He, L. Li, X. Yang); Dongguan Center for Disease Control and Prevention, Dongguan, China (Q. Zhang)

Main Article

Figure A1

Effect of chikungunya virus nucleic acid–positive serum specimens on C6/36 and BHK-21 cells, Guangdong, China, 2010. A) Control (uninfected) C6/36 cells. B) Infected C6/36 cells, showing cytopathic effect. C) Control (uninfected) BHK-21 cells. D) Infected BHK-21 cells, showing cytopathic effect. (Original magnifications ×200.)

Figure A1. Effect of chikungunya virus nucleic acid–positive serum specimens on C6/36 and BHK-21 cells, Guangdong, China, 2010. A) Control (uninfected) C6/36 cells. B) Infected C6/36 cells, showing cytopathic effect. C) Control (uninfected) BHK-21 cells. D) Infected BHK-21 cells, showing cytopathic effect. (Original magnifications ×200.)

Main Article

TOP