Skip directly to search Skip directly to A to Z list Skip directly to page options Skip directly to site content

Volume 19, Number 11—November 2013

Research

Use of National Pneumonia Surveillance to Describe Influenza A(H7N9) Virus Epidemiology, China, 2004–2013

Nijuan Xiang, Fiona Havers, Tao Chen, Ying Song, Wenxiao Tu, Leilei Li, Yang Cao, Bo Liu, Lei Zhou, Ling Meng, Zhiheng Hong, Rui Wang, Yan Niu, Jianyi Yao, Kaiju Liao, Lianmei Jin, Yanping Zhang, Qun Li, Marc-Alain Widdowson, and Zijian FengComments to Author 
Author affiliations: Chinese Center for Disease Control and Prevention, Beijing, China (N. Xiang, T. Chen, W. Tu, L. Li, Y. Cao, B. Liu, L. Zhou, L. Meng, Z. Hong, R. Wang, Y. Niu, J. Yao, K. Liao, L. Jin, Y. Zhang, Q. Li, Z. Feng); Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, Georgia, USA (F. Havers, M.-A. Widdowson); Centers for Disease Control and Prevention, USA/China, Beijing (Y. Song)

Main Article

Figure 2

Number of PUE cases, confirmed influenza A(H7N9) cases reported, and cumulative affected provinces or municipalities, mainland China, March 30–May 3, 2013. *Confirmed A(H7N9) cases reported through the PUE surveillance system. †Cumulative affected provinces/municipalities reporting cases through the PUE system. ‡Cases reported through PUE system. PUE, pneumonia of unknown etiology.

Figure 2. . Number of PUE cases, confirmed influenza A(H7N9) cases reported, and cumulative affected provinces or municipalities, mainland China, March 30–May 3, 2013. *Confirmed A(H7N9) cases reported through the PUE surveillance system. †Cumulative affected provinces/municipalities reporting cases through the PUE system. ‡Cases reported through PUE system. PUE, pneumonia of unknown etiology.

Main Article

TOP