Skip directly to search Skip directly to A to Z list Skip directly to page options Skip directly to site content

Volume 19, Number 11—November 2013

Research

Use of National Pneumonia Surveillance to Describe Influenza A(H7N9) Virus Epidemiology, China, 2004–2013

Nijuan Xiang, Fiona Havers, Tao Chen, Ying Song, Wenxiao Tu, Leilei Li, Yang Cao, Bo Liu, Lei Zhou, Ling Meng, Zhiheng Hong, Rui Wang, Yan Niu, Jianyi Yao, Kaiju Liao, Lianmei Jin, Yanping Zhang, Qun Li, Marc-Alain Widdowson, and Zijian FengComments to Author 
Author affiliations: Chinese Center for Disease Control and Prevention, Beijing, China (N. Xiang, T. Chen, W. Tu, L. Li, Y. Cao, B. Liu, L. Zhou, L. Meng, Z. Hong, R. Wang, Y. Niu, J. Yao, K. Liao, L. Jin, Y. Zhang, Q. Li, Z. Feng); Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, Georgia, USA (F. Havers, M.-A. Widdowson); Centers for Disease Control and Prevention, USA/China, Beijing (Y. Song)

Main Article

Table 1

Numbers of PUE cases and influenza A(H7N9) virus infections reported by PUE surveillance, mainland China, March 30–May 3, 2013*

Province or municipality No. cases reported No. (%) A(H7N9) positive
Affected, n = 10
Anhui 100 0
Beijing 33 1 (3)
Fujian 17 3 (18)
Henan 11 3 (27)
Hunan 6 2 (33)
Jiangsu 27 20 (74)
Jiangxi 42 4 (10)
Shandong 10 0
Shanghai 468 20 (4)
Zhejiang 288 41 (14)
Unaffected, n = 21 116 0
Total 1118 94 (8)

*PUE, pneumonia of unknown etiology.

Main Article

TOP