Skip directly to search Skip directly to A to Z list Skip directly to page options Skip directly to site content

Volume 5, Number 3—June 1999

Dispatch

Bacterial Resistance to Ciprofloxacin in Greece: Results from the National Electronic Surveillance System

A.C. VatopoulosComments to Author , Greek Network, N.J. Legakis, and Kalapothakifor the Surveillance of Antimicrobial Resistance
Author affiliations: Athens University, Athens (Goudi), Greece

Main Article

Figure

Resistance rates to ciprofloxavin in each hospital by number of beds and geographic area of the hospital. Only hospitals with more than 20 isolates are included. (Isolates from all wards but not intensive care units.)

Figure. Resistance rates to ciprofloxavin in each hospital by number of beds and geographic area of the hospital. Only hospitals with more than 20 isolates are included. (Isolates from all wards but not intensive care units.)

Main Article

1G. Antoniadis, E. Arhondidou, S. Chatzipanagiotou, E. Chinou, A. Chrysaki, V. Daniilidis, G. Genimata, H. Gessouli, P. Golemati, E. Kaili-Papadopoulou, A. Kansuzidou, D. Kailis, E. Kaitsa, M. Kanelopoulou, Sp. Kitsou-Kyriakopoulou, Z. Komninou, E. Kouskouni, Chr. Koutsia-Karouzou, S. Ktenidou-Kartali, V. Liakou, H. Malamou-Lada, H. Mercuri, C. Nicolopoulou, A. Pagkali, E. Panagiotou, E. Papafragas, A. Perogamvros, C. Poulopoulou, D. Sofianou, G. Theodoropoulou-Rodiou, S. Thermogianni, E. Trikka-Graphakos, O. Vavatsi-Manou, M. Ventouri, E. Vogiatzakis, A. Xanthaki, Chr. Zagora, E. Chatzidaki, G. Papoutsakis.

TOP