Skip directly to search Skip directly to A to Z list Skip directly to page options Skip directly to site content

Volume 5, Number 3—June 1999

Dispatch

Bacterial Resistance to Ciprofloxacin in Greece: Results from the National Electronic Surveillance System

A.C. VatopoulosComments to Author , Greek Network, N.J. Legakis, and Kalapothakifor the Surveillance of Antimicrobial Resistance
Author affiliations: Athens University, Athens (Goudi), Greece

Main Article

Table 1

Isolates included in the analysisa

Type of ward
Species Medical Surgical ICUb Outpatients All
Escherichia coli 2,100 1,114 94 1,571 4,879
Pseudomonas aeruginosa 672 527 570 195 1,964
Staphylococcus aureus 452 467 318 248 1,485
Enterobacter spp. 396 332 198 142 1,068
Klebsiella pneumoniae 419 224 177 96 916
Acinetobacter spp. 165 233 367 20 785
All 4,204 2,897 1,724 2,272 11,097

aOne isolate per species per patient (the first isolated) is shown.
bICU, intensive care unit.

Main Article

1G. Antoniadis, E. Arhondidou, S. Chatzipanagiotou, E. Chinou, A. Chrysaki, V. Daniilidis, G. Genimata, H. Gessouli, P. Golemati, E. Kaili-Papadopoulou, A. Kansuzidou, D. Kailis, E. Kaitsa, M. Kanelopoulou, Sp. Kitsou-Kyriakopoulou, Z. Komninou, E. Kouskouni, Chr. Koutsia-Karouzou, S. Ktenidou-Kartali, V. Liakou, H. Malamou-Lada, H. Mercuri, C. Nicolopoulou, A. Pagkali, E. Panagiotou, E. Papafragas, A. Perogamvros, C. Poulopoulou, D. Sofianou, G. Theodoropoulou-Rodiou, S. Thermogianni, E. Trikka-Graphakos, O. Vavatsi-Manou, M. Ventouri, E. Vogiatzakis, A. Xanthaki, Chr. Zagora, E. Chatzidaki, G. Papoutsakis.

TOP