Skip directly to search Skip directly to A to Z list Skip directly to page options Skip directly to site content

Volume 5, Number 3—June 1999

Dispatch

Bacterial Resistance to Ciprofloxacin in Greece: Results from the National Electronic Surveillance System

A.C. VatopoulosComments to Author , Greek Network, N.J. Legakis, and Kalapothakifor the Surveillance of Antimicrobial Resistance
Author affiliations: Athens University, Athens (Goudi), Greece

Main Article

Table 2

Ciprofloxacin resistance by specimen and type of warda

Outpatients Medical Surgical ICU
No. %Rb No. %R No. %R No. %R
Escherichia coli
Urine 1,191 5.0 1,572 5.5 597 8.5 39 10.2
Blood - 195 6.9 14 18.1 5 0.0
Respiratory - 56 2.1 - 23 9.0
Pus - 33 12.1 203 8.4 11 27.8
Other 380 4.5 244 7.5 300 6.5 16 20.0
All 1,571 3.7 2,100 5.6 1,114 8.2 94 13.3
Salmonella spp.
Stool 195 0.7
Klebsiella pneumoniae
Urine 62 6.6 254 15.5 85 19.8 28 64.0
Blood - 45 11.3 10 9.8 18 72.3
Respiratory - 62 9.8 12 50.0 90 69.8
Pus - 14 50.0 42 19.0 0 0.0
Other 34 3.1 44 18.5 79 28.3 41 65.4
All 96 5.4 419 15.8 226 23.9 177 67.7
Serratia marcences
All 76c 7.7c 20 45.2
Enterobacter spp.
Urine 76 12.0 190 29.7 85 32.0 24 75.4
Blood - 37 21.8 13 54.2 24 66.6
Respiratory - 76 6.3 10 40.2 58 48.6
Pus - 22 36.8 138 18.5 27 67.6
Other 66 10.8 71 16.9 86 23.3 65 69.0
All 142 11.6 396 22.2 332 24.8 198 62.2
Pseudomonas aeruginosa
Urine 51 31.0 270 44.0 171 40.7 70 79.3
Blood 0 0.0 24 20.6 13 46.5 29 75.6
Respiratory 11 18.2 258 34.4 29 44.6 379 62.9
Pus 18 11.3 35 31.6 147 22.6 16 69.5
Ear 72 1.7 7 47.3 30 3.7 0 0.0
Other 43 18.8 78 26.9 137 25.9 76 66.9
All 195 16.7 672 37.5 527 28.2 570 66.4
Acinetobacter spp.
Urine - 72 62.6 32 65.9 34 94.4
Blood - 18 38.7 16 69.0 40 92.3
Respiratory - 38 49.7 11 100.0 190 91.0
Pus - 13 61.8 87 60.1 19 94.8
Other - 24 62.5 87 69.1 84 78.9
All 20 45.1 165 56.8 233 66.6 367 88.4
Staphylococcus aureus
Urine - 37 32.9 16 31.0 -
Blood - 101 51.0 15 67.0 40 62.7
Respiratory - 123 45.3 28 57.1 221 65.8
Pus 104 18.2 88 21.6 272 30.8 14 71.4
Ear 52 3.8 - - -
Other 92 10.3 103 25.6 136 31.4 43 67.4
All 248 12.8 452 30.5 467 33.0 318 63.6
MRSAd 40 56.7 140 69.1 176 75.3 375 94.3
MSSAe 184 1.7 256 12.4 219 6.5 92 4.6

aOne isolate per patient (the first isolated) is shown.
bR, resistant.
cMedical and surgical wards combined.
dMRSA, methicillin-resistant S. aureus.
eMSSA, methicillin-sensitive S. aureus.

Main Article

1G. Antoniadis, E. Arhondidou, S. Chatzipanagiotou, E. Chinou, A. Chrysaki, V. Daniilidis, G. Genimata, H. Gessouli, P. Golemati, E. Kaili-Papadopoulou, A. Kansuzidou, D. Kailis, E. Kaitsa, M. Kanelopoulou, Sp. Kitsou-Kyriakopoulou, Z. Komninou, E. Kouskouni, Chr. Koutsia-Karouzou, S. Ktenidou-Kartali, V. Liakou, H. Malamou-Lada, H. Mercuri, C. Nicolopoulou, A. Pagkali, E. Panagiotou, E. Papafragas, A. Perogamvros, C. Poulopoulou, D. Sofianou, G. Theodoropoulou-Rodiou, S. Thermogianni, E. Trikka-Graphakos, O. Vavatsi-Manou, M. Ventouri, E. Vogiatzakis, A. Xanthaki, Chr. Zagora, E. Chatzidaki, G. Papoutsakis.

TOP