Skip directly to search Skip directly to A to Z list Skip directly to page options Skip directly to site content

Volume 5, Number 3—June 1999

Dispatch

Bacterial Resistance to Ciprofloxacin in Greece: Results from the National Electronic Surveillance System

A.C. VatopoulosComments to Author , Greek Network, N.J. Legakis, and Kalapothakifor the Surveillance of Antimicrobial Resistance
Author affiliations: Athens University, Athens (Goudi), Greece

Main Article

Table 3

Resistant phenotypes of ciprofloxacin-resistant isolates to other classes of antibioticsa

Klebsiella pneumoniae Enterobacter spp Escherichia coli
Phenotypeb No. % Phenotype No. % Phenotype No. %
F 4 3.7 F 0 0 F 25 15.1
DBXF 9 8.4 IF 4 2.5 IDBXF 16 9.6
IDB F 16 15.0 IDB F 7 4.4 IXF 29 17.5
IDBXF 64 59.8 IDBXF 131 82.9 XF 42 25.3
all other 14 13.1 all other 16 10.1 all other 54 32.5
All 107 100.0 All 158 100.0 All 166 100.0
Pseudomonas aeruginosa
Acinetobacter baumanii
Phenotype No. % Phenotype No. %
F 10 7.3 F 0 0.0
1DM F 14 10.2 SMD X 5 10.0
1DMNF 23 16.8 D XF 15 30.0
1 M F 40 29.2 MD XF 23 46.0
all other 50 36.5 all other 7 14.0
All 137 100.0 All 50 100.0
Staphylococcus aureus
MRSA


MSSA


Phenotype No. % Phenotype No. %
F 0 0.0 F 7 10.3
OG E F 23 11.3 E F 9 13.2
OG ECF 44 21.7 CF 33 48.5
OGXECF 84 41.4
all other 52 25.6 all other 19 27.9
All 203 100.0 All 68 100.0

aAll wards, intensive care units isolates are not included.
b1, piperacillin; B, tobramycin; C, chloramphenicol; D, ceftazidime; E, erythromycin; F, ciprofloxacin; G, gentamicin; I, cefoxitin; M, amikacin; N, imipenem; O, oxacillin; S, amoxicillin/sulbactam; X, cotrimoxazole; MRSA, methicillin-resistant S. aureus; MSSA, methicillin-sensitive S. aureus.

Main Article

1G. Antoniadis, E. Arhondidou, S. Chatzipanagiotou, E. Chinou, A. Chrysaki, V. Daniilidis, G. Genimata, H. Gessouli, P. Golemati, E. Kaili-Papadopoulou, A. Kansuzidou, D. Kailis, E. Kaitsa, M. Kanelopoulou, Sp. Kitsou-Kyriakopoulou, Z. Komninou, E. Kouskouni, Chr. Koutsia-Karouzou, S. Ktenidou-Kartali, V. Liakou, H. Malamou-Lada, H. Mercuri, C. Nicolopoulou, A. Pagkali, E. Panagiotou, E. Papafragas, A. Perogamvros, C. Poulopoulou, D. Sofianou, G. Theodoropoulou-Rodiou, S. Thermogianni, E. Trikka-Graphakos, O. Vavatsi-Manou, M. Ventouri, E. Vogiatzakis, A. Xanthaki, Chr. Zagora, E. Chatzidaki, G. Papoutsakis.

TOP